Behandling av personopplysninger i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Welde

Som klient av Advokatfirmaet Welde eller som kontaktperson hos klient behandler Advokatfirmaet Welde personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirmaet Welde ved advokat Tore Welde, advokat Line Gulbrandsen og advokat Veronica Lorentzen Drivstuen.  Kontaktinformasjonen til Advokatfirmaet Welde er: 

Adresse: Kjøpmannsgata 26, 7500 Stjørdal
E-post: tore@welde.net, veronica@advokatdrivstuen.no, line.gulbrandsen@welde.net 
Telefon: 74840880
Organisasjonsnr.: Advokatfirmaet Welde 918 545 360, advokat Line Gulbrandsen 919 352 191, advokat Veronica L. Drivstuen 919 424 478.

For spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan saksansvarlig advokat som fremgår av oppdragsbekreftelsen kontaktes. 

Opplysninger som samles inn og behandles 
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem klienten er og hvilken type sak/oppdrag vi bistår i. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet.
Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Advokatfirmaet Welde pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse). 

Sakshåndtering.
Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

Informasjon om motparter og andre tredjeparter.
Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

Straffedommer og lovovertredelser.
I tilfelle det håndteres straffesaker eller saker hvor det kan forekomme lovovertredelser, behandles det personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3. 

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter.
Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

Fakturering.
Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet.
I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient. 

Utlevering av personopplysninger til andre 
Personopplysninger knyttet til klienter blir ikke utlevert eller overført til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer. 

Advokatfirmaet Welde bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Lagringstid 
Vi lagrer kun personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

Avhengig av formål, blir personopplysninger behandler lagret i følgende periode: 

  • Klientadministrasjon: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
  • Lagring/oppbevaring av saksdokumenter: Opptil 10 år etter avslutning av siste sak
  • Faktureringsinformasjon: Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt

Rettigheter ved behandling av personopplysninger
Den som vi behandler personopplysninger om, har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene. Denne har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Det finnes mer informasjon om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk rettighetene må den som vi behandler personopplysninger om ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på henvendelser så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Det er en forutsetning at identiteten til den som retter forespørsler kan bekreftes, for å forsikre om at vi kun gir tilgang til personopplysningene til den som har rett til opplysningene. 

Klager
Mener den som vi behandler personopplysninger om at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan det klages til Datatilsynet. Mer finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet finnes på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen gitt her. Vi vil da informere om disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

www.aktiweb.no